INLEIDING

Met het betreden van de speeltuin accepteert u onze voorwaarden vastgelegd in het speeltuinreglement. Een samenvatting:

 • Iedere bezoeker betaald tot de sluitingstijd entree.
 • Iedere bezoeker meld zich aan het loket.
 • Moet u even weg? Vraag om een dagkaart, anders kunt u niet meer binnen!
 • Een bel geeft de sluiting van de speeltuin aan.
 • Toestellen zijn voor kinderen, niet voor volwassenen.
 • Niet naar binnen: ballen, huisdier, springtouw, skates, fiets, step, alcohol, narcotica, enz.
 • Roken: Niet in de speeltuin, niet op het voorplein
 • Naar buiten+retour=DAGTICKET NODIG !
 • Muziek, live, via telefoon, radio enz. is niet toegestaan.
 • Afval gooit u in de daarvoor geplaatste vuilnisbakken. Hou de speeltuin, en toiletten schoon.
 • U bent verantwoordelijk voor het gedrag (en het toezicht op) uw kinderen. Wij zijn geen opvang.
 • Wij maken foto's en filmbeelden voor gebruik op onze website of facebook.
 • Met het betreden van de speeltuin gaat u met al onze regels akkoord.
 • Geen auto's op het speeltuinvoorplein. Fietsen ALLEEN in de fietsenrekken.

 


ALGEMEEN SPEELTUIN REGLEMENT

Inleiding

Speeltuin Oranjekwartier is een  stichting die op basis van vrijwilligers onder andere een speeltuin met bijbehorende gebouwen exploiteert. De voornaamste doelstelling van de stichting is om op een zo goedkoop mogelijke, doch kostendekkende, wijze speelgelegenheid te creëren voor kinderen. De stichting doet dit door het openhouden van een speeltuin, het verhuren van ruimte en door het organiseren van activiteiten. Voor financiering is de stichting afhankelijk van subsidies, entreegelden, verkopen en donaties.

Een dergelijke opzet kan enkel voortbestaan als iedereen ( bestuurslid, vrijwilliger en bezoekers) actief meewerkt aan het in stand houden van de speeltuin, hetzij door actieve deelname, hetzij door zich te houden aan de regels en mee te werken aan een veilige, schone en sociaal verantwoorde speelomgeving.

Dit reglement heeft tot doel regels te stellen en daardoor excessief gedrag te herkennen, te kunnen beoordelen en indien nodig te kunnen bestraffen. Als bestuur hopen wij er samen met u naar te streven dit reglement zo weinig mogelijk te moeten gebruiken. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur of in diens naam de beheerder.

 

Benamingen:

 • Onder bezoeker wordt verstaan eenieder die de speeltuin betreedt, zowel huurder, betalende bezoeker als niet betalende bezoeker.
 • Onder bestuur of bestuurslid wordt verstaan de bestuursleden van stichting speeltuin Oranjekwartier zoals geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Terneuzen.
 • Onder vrijwillige medewerker of toezichthouder wordt verstaan de persoon die namens stichting speeltuin Oranjekwartier toezicht houdt op de speeltuin.
 • Onder speeltuin wordt verstaan het terrein tussen de Leeuwenlaan, de Mauritsstraat en de Koninginnelaan, waarop speeltuin Oranjekwartier is gevestigd inclusief alle gebouwen die eigendom of in gebruik zijn bij stichting speeltuin Oranjekwartier.

 

 1. Algemeen
  • Het betreden van de speeltuin geschiedt op eigen risico.
  • Stichting speeltuin Oranjekwartier is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van persoonlijke eigendommen.
  • Stichting speeltuin Oranjekwartier is niet aansprakelijk voor in de speeltuin opgelopen persoonlijk letsel indien veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de speeltoestellen of eigen schuld.
  • Door het betreden van de speeltuin of de bijbehorende gebouwen aanvaardt de bezoeker dit reglement en belooft dit naar beste kunnen en als goede gast na te leven.
  • Een bezoekers dient zich te gedragen zoals in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.
  • Een bezoeker dient de aanwijzingen van de dienstdoende vrijwillige medewerker(s) en bestuursleden direct op te volgen.
  • Stichting speeltuin Oranjekwartier kent reglementen inzake de huur van de speeltuin, de Paddestoel en/of de zaal "het Leeuwenkwartier". In die gevallen waarin deze reglementen in tegenspraak zijn beslist het bestuur van de stichting speeltuin Oranjekwartier.

 

 1. Normen en waarden
  • Stichting speeltuin Oranjekwartier stimuleert het samen spelen van kinderen met en zonder beperking. Wij verwachten van onze bezoekers dat zij rekening houden met personen die minder mobiel zijn.
  • Met nadruk wordt gelet op tekenen van ongewenste toenadering tot kinderen of andere aanwezigen en/of ongewenst (asociaal) gedrag in of rond de speeltuin. Indien noodzakelijk zal verwijdering uit de speeltuin plaatsvinden en melding bij officiële instanties worden gedaan.
  • Pesten vinden wij niet acceptabel. Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische of fysieke mishandeling door een persoon of personen van een persoon, die niet (goed) in staat is zichzelf te verdedigen. In voorkomende gevallen wordt het pestende kind daarop aangesproken.
  • Ruw taalgebruik en onbeschoft gedrag wordt in de speeltuin niet getolereerd.

 

  • Fietsen, brommers, steps enzovoorts dienen te worden geplaatst in de daarvoor bestemde fietsenrekken of indien aangegeven een alternatieve lokatie voor de speeltuin.
  • Het is niet toegestaan een vervoermiddel mee te nemen in de speeltuin. Een uitzondering hierop vormen kinderwagens, vervoer voor mindervaliden of vervoer voor senioren.
  • Auto’s van bezoekers dienen geparkeerd te worden op plaatsen waar dat is toegestaan.
  • De ingang en voorplein van de speeltuin mogen niet worden gebruikt voor voertuigen in de breedste zin van het woord tenzij daar expliciet toestemming voor is verleend door een bestuurslid of toezichthouder van speeltuin Oranjekwartier.
 1. Entreegelden
  • Speeltuin Oranjekwartier kent géén ledenstructuur en is daardoor voor iedereen toegankelijk.
  • Een bezoekers dient zich bij binnenkomst te melden bij het loket voor het betalen van de entreeprijs tenzij duidelijk is aangegeven dat de speeltuin gratis open is.
  • De entreeprijs en overige tarieven worden jaarlijks door het bestuur van de stichting speeltuin Oranjekwartier vastgesteld.
  • Strippenkaarten hebben een geldigheidsduur van 1 speeltuinseizoen. Er vindt geen restitutie plaats in het geval er aan het eind van het seizoen strippen over zijn.
  • Een strippenkaart kan uitsluitend worden gebruikt voor het betalen van de toegang tot de speeltuin. Een strippenkaart kan niet worden gebruikt voor betaling van activiteiten of betaling van snoep en is niet inwisselbaar voor contant geld.

 

 1. Toezicht
  • Op dagelijkse basis berust de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken met betrekking tot de speeltuin bij de toezichthouder, aanwezige bestuursleden of vrijwilligers.
  • De vrijwillige medewerkers van stichting speeltuin Oranjekwartier houden in algemene zin toezicht op de speeltuin en houden geen toezicht op individuele kinderen.
  • Er wordt geadviseerd om kinderen jonger dan 6 jaar door een toezichthoudend persoon (bijvoorbeeld een ouder of voogd) te laten begeleiden.
  • In de speeltuin is cameratoezicht aanwezig. Bij het betreden van de speeltuin gaat de bezoeker akkoord met het maken en opslaan van camerabeelden. Regels aangaande het cameratoezicht zijn vastgelegd in een aanhangsel bij dit reglement.

 

 1. Toegang
  • Het betreden en verlaten van de speeltuin dient te geschieden via de daarvoor bestemde toegang.
  • In de speeltuin worden geen katten, honden of andere huisdieren toegelaten.
  • Uit veiligheidsoverweging wordt in de speeltuin geen losse speelvoorwerpen zoals ballen, loopklossen enzovoorts toegelaten. Speelvoorwerpen voor in de zandbak, zoals plastic emmertjes, zeefjes, schopjes enzovoorts zijn wel toegestaan voor zover deze naar het oordeel van het bestuur of de toezichthouder deze ongevaarlijk zijn.
  • Een bezoeker mag geen wapen of voorwerp dat als wapen zou kunnen dienen (zakmessen, knuppels enz.) bij zich hebben of gebruiken, dit ter beoordeling van de aanwezig toezichthouder of bestuurslid.
  • Een bezoekers mag geen alcoholische dranken, drugs of anderszins stimulerende middelen bij zich hebben of gebruiken.
  • Een bezoeker die onder invloed van drugs of drank is zal de toegang worden geweigerd.
  • Het is voor een bezoeker verboden zich voor of na sluitingstijd in de speeltuin te bevinden tenzij daarvoor toestemming is verleend door het bestuur.
  • Het sluiten van de speeltuin wordt aangegeven door het luidden van een bel. Bezoekers dienen zich na deze bel zo snel mogelijk- doch uiterlijk binnen 10 minuten - naar de uitgang te begeven.
  • In de speeltuin worden foto's gemaakt voor gebruik op de website, sociale media en promotionele activiteiten. Met het betreden van de speeltuin verklaart de bezoeker zich akkoord met het gebruik van deze foto's
  • Het bestuur kan iemand voor kortere of langere tijd de toegang tot de speeltuin ontzeggen.

 

 1. Speeltoestellen en voorzieningen.
  • De speeltoestellen dienen gebruikt te worden op de manier, waarvoor ze bedoeld zijn. De toestellen zijn bedoeld voor gebruik door kinderen tot 15 jaar.
  • Het bestuur kan niet garanderen dat alle toestellen ten allen tijde beschikbaar zullen zijn. Als gevolg van onderhoud of een defect kan een toestel voor korte of langere tijd buiten gebruik zijn gesteld.
  • Aanwijzingen geplaatst bij speeltoestellen dienen te worden opgevolgd. Toestellen die zijn afgezet met lint of hekkens mogen niet worden betreden.
  • De kinderen dienen elkaar de gelegenheid te geven tot spelen en toestellen niet langdurig bezet te houden.
  • Voorwerpen, die schade of verwondingen kunnen veroorzaken, mogen tijdens het spelen niet worden gedragen of gebruikt.
  • Touwtjes, koordjes, kettinkjes etc. kunnen gevaar opleveren bij het spelen. Ouders/verzorgers dienen daar alert op te zijn en worden geadviseerd preventief op te treden.
  • De speeltuin beschikt over een aantal tuinstoelen en tafels. Wij verzoeken u daarmee zorgvuldig om te gaan.
  • Eén groep bezoekers mag - tenzij ontheffing is verleent - maximaal twee tafels in gebruik nemen.
  • Bomen, struiken, bloembakken en overige groenvoorziening dienen met zorg te worden behandeld.
  • Het gebruik van de toiletten is gratis. De bezoeker is verantwoordelijk voor een juist en net gebruik hiervan en dient de toiletten schoon te houden en eventuele “ongelukjes” zelf te verhelpen. Meldt onregelmatigheden, tekort aan toiletpapier of zeep enzovoorts zo spoedig mogelijk bij de toezichthouder.

 

 1. Activiteiten
  • Activiteiten in en voor de peeltuin mogen enkel met toestemming van het bestuur worden georganiseerd. Activiteiten georganiseerd door speeltuin oranjekwartier zijn - tenzij anders aangegeven - voor iedereen toegankelijk.
  • Indien bij een activiteit van de standaard regels wordt afgeweken dan wordt dat aangegeven.
  • Tijdens activiteiten kan er een afwijkend entree-tarief worden geheven. Dit wordt kenbaar gemaakt bij de ingang.
  • Tijdens activiteiten is het mogelijk dat niet alle speeltoestellen, zitgelegenheid en/of infrastructuur beschikbaar is.

 

 1. Gebruik bij feestjes en verhuur
  • Voor het gebruik van de speeltuin bij verhuur zijn aanvullende regels opgesteld die bij een verhuur worden uitgereikt.
  • Het ophangen van versieringen, ballonnen enzovoorts is voor niet huurders is niet toegestaan.
  • Het draaien van muziek, het houden van bijeenkomsten, organiseren van activiteiten of optredens is niet toegestaan.
  • Het gebruik van meer dan 2 picknicktafels door niet huurders is niet toegestaan.
  • Afval van niet bij de speeltuin gekochte artikelen wordt mee terug naar huis genomen.

 

 1. Consumpties
  • Het nuttigen van eigen, meegebrachte consumpties is toegestaan. Afval van eigen meegebrachte consumpties dient u mee terug naar huis te nemen.
  • Het gebruik van barbecues, open vuur, elektrische apparaten is niet toegestaan tenzij daarvoor toestemming is verleend door het bestuur van de speeltuin.
  • Afval van in een de speeltuin gekocht artikel dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.
  • In de speeltuin zijn een aantal artikelen, waaronder snoep, ijs en limonade te koop. De prijzen van deze artikelen zijn vermeld bij het gebouw aan de ingang. Met de koop van artikelen in de speeltuin steunt u het voortbestaan van de speeltuin.
  • Het gebruik van glas is in de speeltuin niet toegestaan. In voorkomende gevallen adviseren wij u gebruik te maken van plastic varianten.
  • Roken in de openlucht is toegestaan. Sigaretten dienen in de daarvoor bestemde asbakken worden gedoofd. Het is niet toegestaan sigaretten op de grond te werpen. Asbakken staan op diverse plaatsen bij de ingang.

 

 1. Overtreding, schade en veiligheid
  • Bij geconstateerd wangedrag of overtreding van dit reglement kan de dienstdoende vrijwillige medewerkers of een aanwezig bestuurslid u verzoeken uw gedrag aan te passen of de speeltuin te verlaten zonder restitutie van de betaalde toegangsprijs.
  • Bij herhaald wangedrag kan de toegang tot de speeltuin voor het verdere seizoen of langer door het bestuur worden ontzegd.
  • Van diefstal, ongeoorloofde aanwezigheid in de speeltuin of (poging tot) inbraak wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.
  • Door een bezoeker veroorzaakte schade zal worden verhaald op de bezoeker. Ouders en verzorgers zijn verantwoordelijk voor de schade, die de aan hen toevertrouwde of eigen kinderen veroorzaken.
  • In het kader van veiligheid verzoeken wij de bezoeker schade of gevaarlijke situaties zo snel mogelijk te melden bij de vrijwillige medewerker.

 

 1. Beroepsprocedure, klachten, suggesties
  • Stichting speeltuin Oranjekwartier kent een mogelijkheid om klachten en suggesties te deponeren of beroep aan te tekenen bij het bestuur. Daarvoor is een formulier ontwikkeld dat verkrijgbaar is bij de ingang van de speeltuin of via internet is te downloaden. Klachten die mondeling bij de toezichthouder worden gedeponeerd worden niet in behandeling genomen.
  • Stichting speeltuin Oranjekwartier behandelt klachten, suggesties en beroepen binnen een tijdsbestek van 2 maanden en rapporteert, het resultaat aan de indiener terug, ook indien er nog geen oplossing is gevonden.
  • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist in directe zin de toezichthouder of het aanwezige bestuurslid van stichting speeltuin Oranjekwartier.
  • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van stichting speeltuin Oranjekwartier.

 

##### EINDE ######

 

 


 

AANHANGSEL CAMERATOEZICHT

 

Inleiding:

In speeltuin Oranjekwartier worden camerabeelden gemaakt. Om te voorkomen dat deze beelden worden misbruikt en duidelijk te maken waarom, waar en hoe deze beelden worden opgeslagen is er bij het algemeen speeltuinreglement een "aanhangsel cameratoezicht" gevoegd.

 

 1. Doel van het cameratoezicht

Het cameratoezicht heeft ten doel:

 • Het beschermen van de veiligheid en welzijn van vrijwilligers en bezoekers van speeltuin Oranjekwartier;
 • Het beveiligen van eigendommen van speeltuin Oranjekwartier;
 • Het beveiligen van de toegang tot speeltuinterrein, gebouwen en omgeving.

 

 1. Taken en verantwoordelijkheden
  • Het bestuur van de speeltuin is zich bewust en handelt naar de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  • Het bestuur van Stichting Speeltuin Oranjekwartier is eindverantwoordelijk voor het cameratoezicht binnen de speeltuin in de ruimste zin ;
  • Het bestuur van de speeltuin heeft de verantwoordelijk voor het cameratoezicht en heeft dit gedelegeerd aan de beheerder.
  • Bestuur en beheerder zijn bevoegd om camerabeelden, opslag en werkwijzen zoals bedoeld in dit reglement uit te voeren

 

 1. Beveiliging en opslag
  • Het bestuur van de speeltuin is zich bewust en handelt naar de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  • Het bestuur van Stichting Speeltuin Oranjekwartier is eindverantwoordelijk voor het cameratoezicht binnen de speeltuin in de ruimste zin ;
  • De opslag van de beelden vindt plaats op een computer die is afgeschermd met één of meerdere wachtwoorden en met een beperkte gebruikerstoegang.
  • Alleen bevoegde personen zoals genoemd in dit reglement hebben toegang tot de beelden.

 

 1. Integriteit, privacy en rechten van de geregistreerde
  • De camerabeelden worden enkel gebruikt voor de doelstellingen van het cameratoezicht
  • Het cameratoezicht wordt kenbaar gemaakt door middel van borden en/of stickers waarop staat dat cameratoezicht wordt ingezet.
  • De beeldinformatie wordt maximaal 4 weken bewaard conform het vrijstellingsbesluit WBP. Na deze periode worden de beelden automatisch gewist.
  • In afwijking met het voorgaande mag indien er een incident is geconstateerd beeldinformatie die met dit incident in relatie staat bewaard worden tot het onderzoek is afgesloten.

 

 1. Rechten van betrokkenen

Klachten van betrokkenen worden afgehandeld conform het artikel  "Beroepsprocedure, klachten, suggesties" uit het algemeen speeltuinreglement.

 

##### EINDE ######

 

 


AANHANGSEL PRIVACY

 Privacy- en cookie verklaring Stichting Speeltuin Oranjekwartier

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01-02-2020.

 

Organisatie
Speeltuin Oranjekwartier, het Leeuwenkwartier en de Padestoel zijn allen werknamen van Stichting speeltuin Oranjekwartier.

Stichting speeltuin Oranjekwartier is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze website
Via deze website worden persoonsgegevens verwerkt. Stichting speeltuin Oranjekwartier acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
 • u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens
Met het gebruik van deze website deelt u gegevens over uw activiteit op onze website, uw internetbrowser en apparaat type via cookies. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting speeltuin Oranjekwartier bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Cookies
De website oranje-kwartier.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

oranje-kwartier.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Google Analytics
Via Google Analytics worden op oranje-kwartier.nl geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:
” We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;

De Heeg
Met webhoster De Heeg.NL is een verwerkersovereenkomst afgesloten. De e-mail die je verstuurd via het standaard adres èn de formulieren die je invult worden opgeslagen op de servers van Hostnet. De daarin opgeslagen gegeven worden door ons regelmatig gewist.

Publicatie
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking aan derden
Stichting speeltuin Oranjekwartier verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting speeltuin Oranjekwartier blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
o Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat eerder op deze pagina vermeld.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting speeltuin Oranjekwartier en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting speeltuin Oranjekwartier wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Contact
Contactadressen van de Stichting speeltuin Oranjekwartier kunt u vinden op onze colofon-pagina